Βασικό Πρόγραμμα Σύνταξης

Λειτουργία του προγράμματος – Παροχές

Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι απλή.
Με τα ασφάλιστρα που καταβάλλετε για το πρόγραμμα αγοράζονται Μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μικτό Unit-Linked που πιστώνονται στον ατομικό Λογαριασμό Μεριδίων σας. Ο Λογαριασμός Μεριδίων αποτελεί το επενδυτικό σκέλος του βασικού προγράμματος σύνταξης.
Με την έναρξη της συνταξιοδότησης, η εταιρία μας σας καταβάλει την Αξία των Μεριδίων που θα έχουν συσσωρευτεί μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή στον ατομικό σας Λογαριασμό, με όποιον από τους παρακάτω τρόπους εσείς επιλέξετε:

  • Με τη μορφή ενός Εφάπαξ ποσού
  • Σε τμηματικές δόσεις (προκαθορισμένες και μη)
  • Με τη μορφή Ισόβιας Μηνιαίας Σύνταξης που μπορεί μάλιστα και να μεταβιβάζεται σε άλλο άτομο (π.χ. σύζυγο) μετά την αποβίωση του συνταξιοδοτούμενου – ασφαλισμένου
  • Συνδυασμό των ανωτέρω (Εφάπαξ και Σύνταξη)

Επιπρόσθετα, ένα μικρό μέρος των καταβαλλόμενων ασφαλίστρων καλύπτει το κόστος της κάλυψης Ζωής με την οποία συνδέεται το ασφαλιστικό σκέλος του προγράμματος.

Το ασφαλιστικό σκέλος παρέχει επιπλέον προστασία για την περίπτωση που αποβιώσετε πριν την έναρξη της συνταξιοδοτήσεώς σας. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή, η εταιρία μας καταβάλλει στους δικαιούχους σας, αθροιστικά, τα παρακάτω ποσά:

  • Την αξία των εν τω μεταξύ συσσωρευθέντων μεριδίων και
  • Το κεφάλαιο κάλυψης που ισούται με το τριπλάσιο του πρώτου ετήσιου ασφαλίστρου

Ευελιξία στα ασφάλιστρα

Με την έναρξη της ασφαλίσεώς σας, επιλέγετε ελεύθερα το ύψος του ετήσιου ασφαλίστρου που θα καταβάλλετε για το πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, επιλέγετε το ύψος της ετήσιας αναπροσαρμογής του αρχικού ασφαλίστρου, με ελάχιστη τιμή το 3% και μέγιστη το 10%.

Επιπρόσθετα, σε όλη τη διάρκεια ασφάλισης έχετε τη δυνατότητα:

  • Μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) τόσο του ετήσιου ασφαλίστρου όσο και των ετήσιων αναπροσαρμογών του στο ύψος που η οικονομική σας κατάσταση το επιτρέπει
  • Ενίσχυσης των αποταμιεύσεων και κατ’ επέκταση των συνταξιοδοτικών σας παροχών, καταβάλλοντας συμπληρωματικά έκτακτα ποσά, όποτε κι αν βέβαια, έχετε την ανάλογη οικονομική δυνατότητα
  • Αναστολής των αποταμιεύσεων σας στο πρόγραμμα, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατείτε για κάποιο χρονικό διάστημα να εξοφλήσετε κάποιες δόσεις ασφαλίστρων

Εξαγορές – αναλήψεις χρημάτων

Το βασικό πρόγραμμα σύνταξης έχει σχεδιαστεί με σκοπό να σας εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο ζωής μετά τη συνταξιοδότηση. Στόχος του επενδυτικού σκέλους του προγράμματος είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ετήσιων αποταμιεύσεων σας σε μακροπρόθεσμη βάση.

Παρόλα αυτά, δεν είναι ένα «κλειστό» πρόγραμμα αποταμίευσης. Αντίθετα, μάλιστα, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες που υπαγορεύει η καθημερινή δραστηριότητα σε ένα περιβάλλον συνεχών και έντονων εξελίξεων, σας παρέχει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από το Λογαριασμό σας, οποτεδήποτε σας παρουσιαστεί ανάλογη ανάγκη.

Πιο συγκεκριμένα, εφόσον έχετε εξοφλήσει τα 3 πρώτα ετήσια ασφάλιστρα, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε τη ρευστοποίηση ενός μέρους ή ακόμη και του συνόλου των Μεριδίων του Λογαριασμού σας (Μερική ή Ολική Εξαγορά της Σύμβασης).

Ειδικά τα Μερίδια που προέρχονται από συμπληρωματικές έκτακτες καταβολές στο πρόγραμμα All Pension, μπορούν να εξαγοραστούν οποτεδήποτε, ακόμη και την επόμενη μέρα από την ημερομηνία αγοράς τους.

Ευελιξία στη συνταξιοδότηση

Εκτός από τις διάφορες δυνατότητες που σας παρέχονται όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα σας καταβληθούν οι προβλεπόμενες συνταξιοδοτικές παροχές (μηνιαία σύνταξη, εφάπαξ κτλ), μεγάλη ευελιξία παρέχεται στην επιλογή της χρονικής στιγμής της συνταξιοδότησης.
Στο πρόγραμμα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τη χρονική στιγμή της συνταξιοδότησής σας οποτεδήποτε το επιθυμείτε, αρκεί να έχετε συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας σας και πριν συμπληρώσετε το 70ο σας έτος.

Πλήρης ενημέρωση. Απόλυτη διαφάνεια

Δύο φορές κάθε χρόνο, η εταιρία μας σας ενημερώνει γραπτώς για το υπόλοιπο του Λογαριασμού Μεριδίων σας.
Επιπρόσθετα, οι τιμές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου του προγράμματος δημοσιεύονται καθημερινά στον οικονομικό τύπο, οπότε μπορείτε σε κάθε χρονική στιγμή να υπολογίσετε με απόλυτη διαφάνεια την πορεία των επενδύσεων σας.

Ευκολία στην εξόφληση ασφαλίστρων

Τα ασφάλιστρα μπορούν να εξοφλούνται με οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα Visa ή Mastercard έχετε.

Ακόμη, μπορείτε να εξοφλείτε τα ασφάλιστρά σας μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού, σε μία από τις τράπεζες που συνεργάζονται με εμάς.

Επιπλέον ασφαλιστική προστασία

Στο πρόγραμμα μπορείτε να ενσωματώσετε οποιαδήποτε άλλο πρόγραμμα επιθυμείτε, παρέχοντας σε εσάς και την οικογένειά σας επιπλέον προστασία από τις οικονομικές επιπτώσεις μίας ασθένειας ή ενός ατυχήματος.