Προστασία Ασφαλίστρου

Διασφαλίστε τη συνέχιση των ασφαλιστικών καλύψεων, που με ιδιαίτερη φροντίδα επιλέξατε για τους ανθρώπους σας, προσθέτοντας πάντα το πρόγραμμα Προστασίας Ασφαλίστρου. Η εταιρία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει την πλήρη ισχύ και την ομαλή συνέχιση των βασικών ασφαλίσεων ζωής που έχετε επιλέξει για την οικογένειά σας, εάν εσείς λείψετε από τη ζωή. Έτσι για...

Κάλυψη Δανείου

Εξασφαλίστε την πληρωμή του υπολοίπου κεφαλαίου δανείου, που εξοφλείτε με τοκοχρεωλυτικές δόσεις, διασφαλίζοντας το επίπεδο ζωής της οικογένειάς σας, εάν εσείς λείψετε από τη ζωή. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για δανειολήπτες προκειμένου να εξασφαλίσει τους δικούς σας ανθρώπους από απρόβλεπτα γεγονότα που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ομαλή αποπληρωμή του δανείου σας. Εσείς μπορείτε να...

Κάλυψη Οικογενειακού Εισοδήματος

Διασφαλίστε το απαραίτητο μηνιαίο εισόδημα που χρειάζεται η οικογένειά σας, για να διατηρήσει το επίπεδο διαβίωσης της, εάν εσείς λείψετε από τη ζωή. Το πρόγραμμα προσφέρει άμεσα στους αγαπημένους σας μηνιαίο εισόδημα, για όσο χρονικό διάστημα έχετε επιλέξει να τους προστατέψετε, καλύπτονας έτσι ανάγκες αναπλήρωσης οικογενειακού εισοδήματος, τακτικών υποχρεώσεων αλλά και εξασφάλισης της συνέχισης των σπουδών...

Προσωπικό Ατύχημα

Η καθημερινή μας ζωή εμπεριέχει κινδύνους που δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Εξασφαλίστε στην οικογένειά σας ένα σημαντικό κεφάλαιο εάν κάποιο ατύχημα σας αναγκάσει να λείψετε από τη ζωή. Το Προσωπικό Ατύχημα προσφέρει άμεσα στους αγαπημένους σας το κεφάλαιο κάλυψης, που έχετε επιλέξει για να τους προστατέψετε, καλύπτοντας έτσι τις σημαντικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει...

Ισόβια Ασφάλιση Ζωής

Εξασφαλίστε για το μέλλον της οικογένειάς σας ισόβια προστασία και επένδυση, διατηρώντας το επίπεδο ζωής που έχετε ήδη δημιουργήσει, εάν εσείς λείψετε από τη ζωή. Η Ισόβια Ασφάλιση Ζωής προσφέρει άμεσα στους αγαπημένους σας το κεφάλαιο κάλυψης, που έχετε επιλέξει για να τους προστατέψετε, καθώς και τα μερίσματα που έχουν προκύψει από τη συμμετοχή σας...

Απλή Ασφάλιση Ζωής

Εξασφαλίστε το μέλλον της οικογένειάς σας, διατηρώντας το επίπεδο ζωής που έχετε ήδη δημιουργήσει,  εάν εσείς λείψετε από τη ζωή. Η Απλή Ασφάλιση Ζωής προσφέρει άμεσα στους αγαπημένους σας το κεφάλαιο κάλυψης, που έχετε επιλέξει για να τους προστατέψετε, καλύπτοντας έτσι ανάγκες πληρωμής φόρου κληρονομιάς, τακτικών ή έκτακτων υποχρεώσεων αλλά και εξασφάλισης της συνέχισης των...