Ελαττωματικών Προϊόντων

Ακόμα και αν στην επιχείρησή σας εφαρμόζετε ένα άριστο σύστημα ποιοτικού ελέγχου, η πιθανότητα να φτάσει στον καταναλωτή ένα ελαττωματικό σας προϊόν, είναι πάντα υπαρκτή γεγονός που μπορεί να ανατρέψει την εικόνα που, με πολύ κόπο, έχετε φτιάξει μέχρι σήμερα στην αγορά. Με την Αστική Ευθύνη ελαττωματικών προϊόντων καλύπτεστε για την Αστική σας Ευθύνη έναντι...

Εργοδότη

Με την Αστικη Ευθύνη Εργοδότη καλύπτεστε για την  Εργοδοτική Αστική  Ευθύνη σας που αφορά  ατυχήματα που τυχόν προξενηθούν  στο υπαλληλικό ή / και εργατοτεχνικό προσωπικό της επιχείρησής σας από αμέλεια δική σας ή των προστηθέντων σας.  Η κάλυψη συνίσταται σε καταβολή αποζημίωσης για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη, καθώς και σε διαφορά ημερομισθίου  Ι.Κ.Α.

Γενική Αστική Ευθύνη

Με τη Γενική Αστική Ευθύνη Επιχειρήσεων/Επαγγελματικών χώρων καλύπτεστε για την Αστική σας Ευθύνη έναντι τρίτων για ατυχήματα που θα συμβούν σε αυτούς από τη λειτουργία των χώρων της επιχείρησής σας και οφείλονται σε αμελείς πράξεις ή παραλείψεις δικές σας ή και τους προσωπικού σας.